Project Description

Bol, skipen og kongsbønder i det sydlige Kattegat

En undersøgelse af bol og landgilde på Samsø, Endelave og Helgenæs med en supplerende undersøgelse af forholdene på Alrø og for selvejerbønderne i Mols herred.
/af/ Steffen Hahnemann

Landbohistorisk Selskab 1994

Resumé:
Bogen indeholder en analyse af jordrebning, jordfordeling og bolstruktur for Samsø, Endelave og Helgenæs, Alrø Mols herred baseret på Chr. V’s danske matrikel 1682/83-88. Der påvises rebningstyper, som afviger fra det traditionelle solskifte eller klassiske bolskifte, og der argumenteres for bolet som den dominerende rebningsenhed og for tofteagerbolet som nøglen til forståelse af bolbegrebet.

Der er desuden foretaget en undersøgelse af afgiftsstrukturen i de samme områder. Afgifterne er fundet at være nøje knyttet til bolet eller dets underopdelinger: bol-fjerdinger eller bol-ottinger. Der påvises for områderne boltal på 21-22 eller 42. Et boltal på 21-22 kunne være den basale rekrutteringsenhed for et ledingsskib. Bønderne i de undersøgte områder er alle oprindeligt kongens bønder. Flere af områderne med identiske boltal i 1600-tallet er kongelige birke med identiske afgifter i Kong Valdemars jordebog fra 1231. Der kunne være grund til at antage, at Samsø, Helgenæs og Endelave i tidlig middelalder har udgjort en militærstrategisk enhed for kongemagten til beherskelse af indsejlingen til bælterne og til Århus-bugten og Horsens Fjord.