Project Description

At forsvare til rette

Værnsforholdet og bøndernes retslige stilling i Danmarks senmiddelalder 1400-1513
/af/ Jeppe Büchert Netterstrøm

Landbohistorisk Selskab 2003

Resumé:
Inden for dansk historieforskning har man traditionelt tilskrevet det såkaldte værnsforhold en væsentlig betydning for udviklingen af feudale samfundsstrukturer i senmiddelalderen. Værnsforholdet indebar, at godsejeren til gengæld for afgifter, tjeneste og lydighed beskyttede sine undergivne, “vornede” bønder mod overgreb og forbrydelser ved at forsvare og bistå dem i retssager og konflikter.

I bogen underkastes de retslige sider af dette beskyttelsesforhold for første gang en nærmere undersøgelse. Forfatteren stiller sig kritisk overfor den udbredte antagelse, at fæstebonden som følge af godsejerværnet var retsligt umyndig og udelukket fra at optræde selvstændigt på tinget i retssager, der vedrørte hans egne personlige forhold. Samtidig underbygges imidlertid forestillingen om værnets store betydning og helt reelle nødvendighed i det danske middelaldersamfund, der endnu savnede en statsmagt med monopol på voldsanvendelse og retsbeskyttelse.