Project Description

Eske Brock medt egen handt

Eske Broks dagbøger 1604-1622
/af/ Christian Larsen (udg.)

Landbohistorisk Selskab 2005

Resumé:
Eske Brok var uden tvivl en af renæssancens mest kendte herremænd. Det skyldes i høj grad hans dagbogsoptegnelser, som giver et fyldigt og nuanceret billede af en højadelig godsejers dagligliv i begyndelsen af 1600-tallet.

I dagbøgerne kan vi følge ham i hans virke som rigsråd, som krigskommissær under Kalmarkrigen, som lensmand på Dronningborg Slot samt ikke mindst som jorddrot og godssamler. Vi er med, når han afgør stridigheder mellem to landsbyers bønder, deltager i rigsrådsmøder og spiller terning med Christian 4. Og vi kan følge ham, når han køber herregårde eller sælger okser, når døtrene bliver trolovet eller et barnebarn skal begraves.

I dagbøgerne optræder der over 800 personer, både husmænd, adelsfolk og kongelige. Udgivelsen retter sig ikke alene mod adelshistorikere, men også mod kultur-, lokal- og slægtsforskere og enhver, der har lyst til at få et nærmere indblik i en adelsmands dagligdag i 1600-tallet.

Udgivelsen er udstyret med omfattende ordforklaringer samt person- og stedregistre.