Landbohistorisk Selskab
Bogsalg Selskabet
Log ind

Statutter for Landbohistorisk Selskab

  1. Selskabets navn er: Landbohistorisk Selskab (LHS).

  2. Landbohistorisk Selskab er et tværvidenskabeligt forum, der har til formål at fremme forskning vedr. landbohistorie i bred forstand og at medvirke til udbredelse af kendskabet til landbohistorien.

  3. Selskabets medlemmer kan foreslå nye medlemmer optaget. Det skal ske med skriftlig motivering til styrelsen senest 14 dage inden årsmødet. Navnene på eventuelt foreslåede medlemmer meddeles og motiveres på årsmødet, hvor sådanne forslag bliver behandlet. Hvis nogen begærer det, foretages skriftlig afstemning. Har den foreslåede kandidat ikke fået to tredjedele af de tilstedeværende medlemmers stemmer, er forslaget bortfaldet. Som medlemmer kan optages kvalificerede forskere inden for Selskabets arbejdsområde. Hvis et medlem tre gange i træk uden gyldig undskyldning ikke har deltaget i årsmøderne, kan medlemmet efter styrelsens afgørelse betragtes som udtrådt af Selskabet.

  4. På årsmødet vælger Selskabet en styrelse, bestående af fem medlemmer, hvoraf formanden vælges særskilt. Valget gælder for to år, således at formanden og to bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år og to i lige år, og kan ske ved skriftlig afstemning. Genvalg kan finde sted. Styrelsesmedlemmerne kan ikke være over 70 år. Styrelsen udpeger blandt sine medlemmer en næstformand, en kasserer og en sekretær. På årsmødet vælges desuden blandt Selskabets medlemmer to revisorer samt en revisorsuppleant. Styrelse og revisorer er ulønnede.

  5. Selskabet afholder årsmøde i marts, april eller maj. Hertil indkaldes med 3 ugers varsel. På årsmødet fremlægger formanden beretning om det foregående år, og kassereren forelægger regnskab. Endvidere foretages de nødvendige valg, og der træffes afgørelse om optagelse af nye medlemmer. Styrelsen indkalder til ekstraordinære møder, når den skønner det nødvendigt. Endvidere kan der indkaldes til ekstraordinært møde, når mindst 15 af Selskabets medlemmer stiller krav herom.

  6. Kassereren fører Selskabets regnskab. Regnskabsåret er finansåret. Kassereren aflægger regnskab på årsmødet, jf. §5. Formand og næstformand tegner Selskabet udadtil i forhold til offentligheden. Formand, næstformand og kasserer har prokura.

  7. Ændringer i Selskabets statutter kan vedtages på årsmødet. Forslag herom fremsættes af styrelsen. Desuden kan mindst tre af Selskabets medlemmer skriftlig over for styrelsen fremsætte forslag om ændring i statutterne senest en måned før årsmødet. Forslag om ændring af statutterne skal udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til årsmødet. Vedtagelse sker ved almindelig stemmeflerhed på to på hinanden følgende årsmøder.

  8. Ophævelse af Selskabet kan kun vedtages på et årsmøde og kun, hvis mindst to tredjedele af samtlige medlemmer mundtlig eller skriftlig har udtalt sig derfor. I tilfælde af opløsning overgår Selskabets økonomiske midler samt andre aktiver til et andet selskab eller en institution, som beskæftiger sig med udgivelse af kilder til dansk historie eller med dansk landbohistorie. Nærmere afgørelse herom træffes af Selskabet. Hvis Selskabet ophører med at eksistere, afleveres dets arkiv til Rigsarkivet.

Vedtaget på årsmødet den 26. marts 1993 på Hollufgård og ændret på årsmødet 25. marts 2011 på LIFE, København samt på årsmødet 8. maj 2015 på Sanderumgård og Dansk Landbrugsmuseum 30. maj 2016.

rolex replica uk replica watches sale rolex replica uk rolex replica rolex replica sale